xsl

Buy Amoxicillin uk

amoxicillin 500 mg capsules mytitledirect.com buy amoxicillin uk

tamoxifen uk pharmacy

tamoxifen

buy amoxicillin

buy amoxicillin

naltrexon

lav dosis naltrexon click ldn

buy amoxicillin australia

buy amoxicillin over the counter link buy antibiotic online

clomid uk pct

clomid birmingham saveriorusso.com buy clomid tablets

female viagra uk

i am a woman and i took viagra

clomid uk buy online

clomid online reviews

accutane without dermatologist

buy accutane pills

prednisolone online

cheap prednisolone blogin.fulltimejobs.com prednisolone without prescription

How to Take Amoxicillin

amoxicillin uk

naltrexon

lav dosis naltrexone

buy amitriptyline online

amitriptyline for back pain

Amitriptyline for Back Pain

buy amitriptyline online

lav

lav dosis naltrexone read here lav dosis naltrexone

buy accutane singapore

accutane without insurance reddit blackips.linqto.me accutane without birth control reddit

accutane without food

buy accutane europe

clomid online

buy clomid uk andrewwestgarth.co.uk clomid online

tamoxifen uk pharmacy

tamoxifen uk tfswhisperer.com tamoxifen uk brands

buy prednisolone 5mg uk

prednisolone pharmacy link buy prednisolone liquid

amoxil 500mg price

amoxicillin 500mg tds

amoxicillin 500mg capsules uses

amoxil 500 side effects

prednisolone london

prednisolone weight gain shellware.com buy prednisolone eye drops over the counter

amoxicillin 500mg

buy amoxicillin amazon

clomid london

buy clomid bodybuilding francescocutolo.it clomid uk

Buy Amoxicillin uk

buy amoxicillin liquid

clomid uk buy online

clomid uk

tamoxifen cost

tamoxifen uk brands

buy abortion pill online

abortion pill online

abortion pill philippines

pills for abortion online abortion in philippines

buy accutane 10mg uk

buy accutane pills

pills for abortion

abortion pill philippines

lyrica online coupon

generic lyrica names

buy lyrica online

generic lyrica names link generic lyrica price

buy albuterol inhaler canada

buy albuterol pills read buy albuterol for nebulizer

purchase abortion pill online uk

abortion pill kit website-knowledge.com order abortion pill online uk

abortion pill kit

buy abortion pill online

sertraline mastercard

antidepressant online delivery go buy zoloft online

buy naltrexone online usa

buy naltrexone online extrageek.com buy naltrexone online

pregnancy termination in manila

pregnancy termination in manila

buy amitriptyline uk

amitriptyline 10mg

buy sertaline usa

buy sertraline

Amitriptyline for Anxiety

amitriptyline online go buy amitriptyline uk

Amitriptyline for Anxiety

buy amitriptyline

buy low dose naltrexone online

naltrexone buy uk read here where can i buy low dose naltrexone

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden - XSL

Artikel 1. Definities
1.1 ENTREE: eenmanszaak ENTREE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Groningen onder dossiernummer 02045004, zijnde de leverancier van de Dienst;
1.2 Dienst: ENTREE maakt het via haar website www.xsl.nl voor Opdrachtgever mogelijk een eigen website/webshop op internet te plaatsen, dit door gebruikmaking van website/webshop. Opdrachtgever dient de website/webshop op internet zelf in te richten en te beheren. Daarnaast verzorgt ENTREE de hosting van de website/webshop van Opdrachtgever. Verder valt onder het begrip ‘ Dienst’ al hetgeen Opdrachtgever ENTREE opdraagt om buiten het bestek van overeenkomst, voor Opdrachtgever aanvullend te verrichten.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ENTREE een Overeenkomst heeft afgesloten voor de Dienst.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen ENTREE en Opdrachtgever op grond waarvan ENTREE aan Opdrachtgever Diensten verleent.
1.5 Website: de website(XSL) www.xsl.nl.
1.6 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ENTREE en Opdrachtgever zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van ENTREE van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van ENTREE zijn vrijblijvend en kunnen binnen vijf (5) werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen ENTREE en Opdrachtgever komt digitaal danwel schriftelijk tot stand.
3.3 ENTREE heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Opdrachtgever te weigeren.
Artikel 4. Rechten en verplichtingen ENTREE
4.1 ENTREE garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Diensten niet beschikbaar zijn, geldt het in art. 11 van deze Voorwaarden bepaalde.
4.2 ENTREE is gerechtigd naar eigen believen en bevinden, zonder overleg met de Opdrachtgever derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
4.3 ENTREE is gerechtigd naar eigen believen en bevinden zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in de Diensten.
4.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft ENTREE het recht om op de Diensten, en in de verzonden e-mail berichten naar kopers een hyperlink en/of afbeelding op te nemen.
4.5 ENTREE is bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van XSL, Diensten danwel de programmatuur. Indien ENTREE door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
4.6 ENTREE verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Opdrachtgevers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van ENTREE. Tenzij Opdrachtgever aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mail adres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. Opdrachtgever kan zich te allen tijde voor de elektronische nieuwsbrief afmelden.
Artikel 5. Rechten en verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve en nietoverdraagbare recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) website/webshop op het internet zoals beschreven op de Website.
5.2 Opdrachtgever stelt ENTREE steeds onverwijld schriftelijk danwel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer bij de betaalde Diensten.
5.3 De Opdrachtgever staat jegens ENTREE en zijn/haar afnemers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Opdrachtgever levert en/of de wijze waarop de Opdrachtgever zijn/haar transacties afwikkelt met de afnemer, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak. Enige (niet als uitputtende opsomming bedoelde) voorbeelden:
Het is de Opdrachtgever verboden middels de website/webshop:
- gegevens openbaar te maken danwel te verveelvoudigen, verspreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
- producten of diensten aan te bieden die (vermoedelijk) gestolen, verduisterd of geheeld zijn,
- vergunningsplichtige diensten en/of producten te leveren, zonder de vereiste vergunning danwel diensten en/of producten te leveren waarvoor inschrijving in enig publiekrechtelijk register en/of diploma is vereist, zonder aan het inschrijvings- danwel diplomavereiste te hebben voldaan.
- gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
- opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
- zich toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
- Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van ENTREE;
De Opdrachtgever is verplicht:
- zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand;
- alle aanwijzingen van ENTREE die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen.
- Zich te houden aan de Netiquette.
5.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt ENTREE zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten,de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5 lid 5, zonder dat ENTREE uit hoofde van die ontbinding, onmiddellijke beëindiging danwel opschorting jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden.
5.5 Indien ENTREE haar Diensten aan de Opdrachtgever opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, danwel wegens handelen/nalaten door de Opdrachtgever dat strijdig is met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Opdrachtgever voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort het abonnementsgeld verschuldigd.
5.6 Hoewel ENTREE zich naar beste kunnen zal inspannen de gegevens van Opdrachtgever zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden, is het afschermen van de gegevens op de website/webshop steeds de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, nimmer van ENTREE. Op de Opdrachtgever rust de verplichting om voortdurend en op eigen initiatief na te blijven gaan of de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens waarvoor zij afscherming wenst, nog wel voldoende is. Daarbij is de Opdrachtgever te allen tijde zelf gehouden nadere beveiligingsmaatregelen te nemen indien zulks noodzakelijk is, danwel hij/zij zulks noodzakelijk acht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.
5.7 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanhouden van up to date reserve bestanden/ backups
van de eigen bedrijfsgegevens van/op de website/webshop, zoals product gegevens, de website, ordergegevens, n.a.w. bestanden van clientèle, enz. Indien door een storing op de server, het web of anderszins bedrijfsgegevens op en/of binnen de website/webshop wegvallen, rust het risico voor die wegval bij de Opdrachtgever en zal Opdrachtgever de weggevallen gegevens op eigen kosten op de website/webshop moeten terug (laten) plaatsen.
Artikel 6. Prijzen
6.1 Tenzij op www.xsl.nl anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro’s en exclusief 19% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.2 De prijsstelling vermeld in de website www.xsl.nl kan jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar door ENTREE worden aangepast. De prijswijziging gaat per aanvang van dat kalenderjaar in en werken vanaf die datum door in alle Overeenkomsten met ENTREE.
6.3 Alle prijzen op www.xsl.nl zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.4 Het abonnement is beperkt tot 10.000 euro omzet en 10.000 bezoekers per maand. Daarboven kan, in overleg een provisie van 5% van de omzet worden afgesproken.
Artikel 7. Betaling
7.1 De Opdrachtgever zal de door ENTREE verzonden kwartaalfactuur danwel maandfactuur voldoen via tijdige bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de in factuur vernoemde bankrekening van ENTREE.
7.2 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig (volledig) betaalt, van rechtswege, dus zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Opdrachtgever is voor iedere door ENTREE aan hem/haar gerichte betalingsherinnering een bijkomend bedrag verschuldigd van € 7,50 voor aanmaningskosten.
7.3 Leidt de betalingsherinnering niet tot volledige en/of niet tot tijdige betaling van het verschuldigde, zal ENTREE de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval voor buitengerechtelijke incassokosten aan ENTREE verschuldigd een opslag van 15% te rekenen over de openstaande hoofdsom, met een minimumbedrag van € 75,00.
7.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever aan ENTREE verschuldigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) te vermeerderen met een opslag op die rente van 1% per maand. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding aan ENTREE van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.5 Enige vordering op Opdrachtgever is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, suréance van betaling aanvraagt danwel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts bij rechtspersoon, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is ENTREE bij gebreke van tijdige en volledige betaling van het verschuldigde, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 De Opdrachtgever is met deze overeenkomst voor de duur van de overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de XSL gegund en voorts uitsluitend de bevoegdheden die bij overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden toegekend. Alle uit deze XSL, en de daaraan gekoppelde en/of voortvloeiende en/of samenhangende (intellectuele) eigendomsrechten, meer in het bijzonder de auteursrechten en de merkenrechten, worden met deze overeenkomst uitdrukkelijk niet overgedragen aan de Opdrachtgever, maar blijven te allen tijde bij ENTREE.
8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om in zijn/haar website/webshop enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit XSL, Diensten danwel de programmatuur van ENTREE te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 9. Privacy
9.1 Opdrachtgever verklaart alle gegevens die hij/zij bij het registratieproces voor de website/webshop, heeft moeten invoeren, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Opdrachtgever heeft de plicht ENTREE per omgaande schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen van enige wijziging in die gegevens.
9.2 Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van deze gegevens zoals neergelegd in het privacyverklaring op de Website.
9.3 Opdrachtgever wordt er bij dezen uitdrukkelijk op gewezen dat ENTREE gelast kan worden de ten deze bedoelde gegevens van Opdrachtgever en de overige gegevens rondom zijn/haar website/webshop te verstrekken aan justitiële, gerechtelijke en overige ambtelijke autoriteiten. Indien ENTREE gelast wordt de ten deze bedoelde gegevens te verstrekken aan de voormelde autoriteiten, dan zal Opdrachtgever die verstrekking door ENTREE, nooit tegenwerpen.
Artikel 10. Duur en beëindiging
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) maand. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging vòòr de het einde van de lopende maand steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand.
10.2 De Overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.
10.3 ENTREE is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:
I: indien de Opdrachtgever zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
II: Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
III: Opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld,
IV: ENTREE haar activiteiten met betrekking tot de Diensten/XSL staakt of liquideert.
V: Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden op zodanige wijze schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.
10.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
I: openstaande betalingen;
II: intellectuele eigendomsrechten;
III: aansprakelijkheid(sbeperkingen).
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Het risico op uitval van de Website (en de gevolgen daarvan) rust op de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van ENTREE is jegens de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat gelijk staat aan de met de betreffende Opdrachtgever overeengekomen prijs in het jaar waarin zich de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ENTREE.
Artikel 12. aanspraken door derden
12.1 ENTREE is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Opdrachtgever worden aangeboden in de website/webshop en staat dus zowel feitelijk als juridisch geheel los van ieder aspect van de exploitatie door Opdrachtgever van de website/webshop. De Opdrachtgever exploiteert de website/webshop uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is ENTREE bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Opdrachtgever aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Opdrachtgever gebezigde reclame uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Opdrachtgever van de levering en de betaling.
12.2 Indien derden ENTREE in of buiten rechte aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever betreft en/of omdat de Opdrachtgever verboden/geboden zoals bedoeld in art. 5 lid 3 van deze voorwaarden schendt, rust op de Opdrachtgever de plicht ENTREE in al deze gevallen te vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.
12.3 Voorts rust op Opdrachtgever de plicht om de betreffende derde onverwijld schriftelijk duidelijk te maken dat ENTREE volledig buiten ieder aspect staat van de transactie en de gevolgen waartegen die derde bij ENTREE opkomt. Verder rust op de Opdrachtgever de plicht om ENTREE op eerste verzoek onverwijld een afschrift te verstrekken van het betreffende bericht dat is verzonden aan de derde. Opdrachtgever zal zonodig zichzelf zonder enig verzet daartegen door ENTREE in rechte in vrijwaring laten betrekken. Alle kosten die ENTREE heeft moeten maken ter afwering van de vordering van de derde, alsmede alle kosten samenhangend met een eventueel vrijwaringsincident in rechte, komen volledig ten laste van de Opdrachtgever en zullen door Opdrachtgever aan ENTREE op eerste aangeven voldaan worden.
12.4 Indien de Opdrachtgever een eigen domeinnaam verkrijgt gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat ENTREE die domeinnaam op naam van Opdrachtgever en voor eigen risico van Opdrachtgever laat registreren bij ENTREE. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart ENTREE tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam die voor Opdrachtgever staat geregistreerd, dus ook in die gevallen waarin de registratie van een domeinnaam voor de Opdrachtgever volledig buiten ENTREE om is geschied.
Artikel 13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ENTREE door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ENTREE kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, danwel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 14. Wijzigingen algemene voorwaarden
14.1 ENTREE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Artikel 15. Slotbepalingen
15.1 Op al de Overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en ENTREE is het Nederlands recht van toepassing. Het bevoegd Gerecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst danwel voortvloeien/samenhangen met een andere rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en ENTREE.
15.3 Het is Opdrachtgever verboden de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENTREE aan enige derde, waaronder uitdrukkelijk begrepen mede entiteiten binnen het bedrijf waar Opdrachtgever onderdeel van is, over te dragen. ENTREE is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.
Artikel 16. Partiële nietigheid:
16.1 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

© 2022 xsl | Powered By XSL sites links