25 januari 1980onkruit2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Naar aanleiding van de vele akties in Nederland van de anti-militaristengroep ONKRUIT acht ik de tijd rijp om eens wat te vertellen over ONKRUIT, en mijn informatie put ik gedeeltelijk uit de ONKRUIT-brosjure.

ONKRUIT

ontstaan

ONKRUIT ontstond in 1974 uit mensen die onvrede hadden met de werkwijze van de Vereniging Dienstweigeraars (VD). Ze vonden dat VD zich teveel bezighield met wettelijke, juridiese regelingen voor dienstweigeraars (uitbreiding weigergronden, betere tewerkstelling) en te weinig uitging van de politieke en ekonomiese belangen van het leger en de noodzaak daartegen te vechten. Als je als dienstweigeraar een beroep doet op de wet GMD (=gewetensbezwaren militaire dienst) en je vervangende dienst doet, heb je daarmee alleen je eigen geweten ("ik mag niet doden" ofzo) schoongepleit, maar je hebt daarmee nog niets gedaan om het leger of het militarisme ook aan te vallen.

Het gaat ONKRUIT er om akties te voeren tegen het militarisme en de krachten waarin dit geworteld is. Weigeren moet een daad van politieke aard zijn en dus ook politieke kracht hebben.

ONKRUIT werd opgericht als werkgroep van VD en als de Nederlandse afdeling van het I.C.I. (=internationale totaalweigeraars). Aanvankelijk ging het ONKRUIT om het helpen van mensen, die vanwege hun dienst-weigeren in de gevangenis belanden (zoals Flip de Kroon, Willem de Haan) en het zich keren tegen de wet GMD die dienstweigeraars op een a-politiek zijspoor zet.

strategie

Belangrijk was het om een strategie te vinden die het hele leger en militarisme in opspraak zou brengen of aantasten. Zo werd begin mei 1975 bet ONKRUIT-spaarplan geboren. Dit hield in, dat zoveel mogelijk dienstweigeraars die geen beroep op de wet wilden doen (de totaalweigeraars) moesten worden opgespaard om dan gezamenlijk naar buiten te treden. Via publisiteit en akties rond de processen zou het moeten leiden tot een grotere en bredere anti-militaristiese beweging.

pasifisme

Dit niet zozeer vanuit een anti-geweld visie (pasifisme) maar vanuit de overtuiging, dat je het siesteem handhaaft, of je nu militaire of vervangende dienst doet. Pasifisme speelt echter wel een grote rol.

Later werd duidelijk dat we ons niet uitsluitend tegen de dienstplicht wilden verzetten omdat het alternatief, het vrijwilligersleger, ook niet aanlokkelijk was.

dienstplicht

Dienstplicht hoeft niet langer het enige aangrijpingspunt voor aksies te zijn. Het militarisme vormt immers een bedreiging voor iedereen. Zodoende kwamen de eerste vrouwen bii Onkruit en richtten de activiteiten zich nu ook op allerlei militaristiese happenings in den lande.

akties

Deze aktviteiten lopen uiteen van het besmeuren van vliegtuigen met bloed in de vorm van roze verf tot hongerstakingen en zitakties. Deze zitakties vinden meestal plaats bij toegangswegen van vliegbases en militaire kazernes.

Hongerstakingen hebben laatst plaats gevonden in de gevangenissen waarin dienstweigeraars als Flip de Kroon, Willem de Haan en in Leeuwarden Gert v/d Brink tijdens kerst en nieuwjaar. Vaak wekken zitakties en demonstraties agressie op bij publiek en politie, en in Leeuwarden heeft de politie gauw de neiging erop in te huffen. In de kranten die volgden op de akties bij de F-16 in Leeuwarden was dit op bijgaande foto's duidelijk te zien. Onkruit zelf echter zal nooit lichamelijk geweld plegen, wat door vele mensen ten onrechte wordt betweifeld.

voor ge´nteresseerden

Het postbusnr. van onkruit is 7007 te Groningen. Wil je graag een onkruit-brosjure hebben richt je dan tot Arjen Visser, die door de week vast wel ergens op school rondslingert.

 

Wie van ons
Zou er niet
Tegen geweld zijn?
De andere zijde
Heeft geen problemen
Met geweld.
Ze oefent het uit
En giet het
In wetten!

Peter Paul Zahl.
Verf gesmeten
naar F-16

(Van een onzer verslaggevers)

GILZE RIJEN - De in de vroege ochtenduren nog op de "staticshow" aanwezige F-16 en A-10, zijn daar in de loop van de dag ijlings weggehaald, omdat er vanuit het publiek met verf was gesmeten naar de F-16. Wat de diepere bedoeling hiervan is geweest is niet duidelijk, maar dit incidentje heeft er wel toe geleid dat althans een deel van de bezoekers van de "Open dag" niet de kans heeft gekregen deze twee toestellen van dichtbij te bekijken

.
Editie 5<<onkruit>>Pagina 13 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron