7 maart 1980redactioneel2e Jaargang Nr. 3
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
  arken
  brieven
  cesar rekent
  een nieuw gezicht
  emancipatie
  gemeente doet niets
  het huis is open
  in en om de school
  inzaaider
  koffie halen
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  nos journaal
  olympische spelen
  op de radio
  reaktie op onkruit
  scholierenforum
  session
  van de dekanen
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

ZO MOET HET NIET!

Een gewone door-de-weekse-dag. Een lokaal dat dient als kantoor. De weinige planten die er zijn, staan er onverzorgd bij; de één bijna verzopen, de ander bijna verdord. Iemand zit naar een fraaie poster van Blondie te staren; een ander zit bij de kachel. Alles is stil.
Plotseling, alsof een wekker de levenlooslijkende mensen tot leven brengt, komt alles in beweging. ledereen is druk in de weer. Het is alsof er grote paniek ontstaat: Iedereen praat, schreeuwt, niemand luistert. Het beeld van een schoolkrant die niet op tijd dreigt af te komen. Maar reken maar niet dat het zo bij jouw Zaailander gaat.
De Zaailander zit weer vol met gekke, grappige, serieuze, en nog veel meer soorten verhalen en rubrieken. En alles is op tijd afgekomen, zoals je wel zien zult. Wat er in staat, Daar zal ik het maar niet over hebben, dat staat wel in de inhoud....................zoals gewoonlijk.

Marjo Ruiter

inhoud

Herman Cesar staat bekend als een realist. Zijn stukken ademen een sfeer van feitelijkheid en rechtschapenheid. In zijn artikeltje van deze maand, behandelt hij het gevolg van een graanboycot tegen Rusland. Hij komt tot de schokkende conclusie dat een dergelijke boycot de gezondheidstoestand van Bresnjew zal bevorderen, doordat hij Bresnjews lichaamsgewicht sterk zal doen laten dalen. Cesar zou Cesar echter niet zijn als hij hierbij niet enkele politiek gegronde kanttekeningen zou hebben geplaatst. Want wat leidt Cesar uit de hierboven genoemde gegevens af? Het is werkelijk onvoorstelbaar, maar het blijkt in het geheel niet nodig te zijn om waar in Nederland ook enkele schuilkelders te bouwen. Over enkele jaren valt iedere Rus, Bresnjew incluis, van de graat. Een verslindend artikel! lees verder...

Zoals je reeds wel bemerkt zult hebben loopt hier sinds kort een nieuwe lerares door de gangen. De ZAAILANDER draalde niet lang en vroeg haar ten interview. Meteen stemde zij toe, hetgeen ons veel lol bracht want wij hadden immers net enkele teleurstellingen op het gebied des interviews achter de rug. Wij vragen ons nu af of het de moeite waard was haar te vragen, wat wij haar vroegen, daar wij geen band-opneemapparaat hadden zodat wij haar ongetwijfeld snedige antwoorden niet exact konden vastleggen, waardoor bewerkstelligd werd dat het interview lichtaan intrigiteit ingeboet heeft, echter op dusdanige wijze dat het nog zeer interessant is. Welja wat nu? Lees! Je zult versteld staan van het feit dat deze talentvolle lerares slechts vier jaar nadat zij onze school als leerlinge verliet, terugkeerde als lerares! Wat een carrière, dit belooft veel.... lees verder...

De hiernaast gepubliceerde koffie-annex soep- annex chocola-automaat staat in de docentenkamer. Deze was aanleiding tot een staaltje waaghalzerij waar je "U" tegen zegt. Voor het eerst in de geschiedenis, begaf zich een leerling in de docentenkamer om daar een kopje koffie te halen uit de hierboven genoemde en de hiernaast gepubliceerde automaat. Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze gebeurtenis tot één der sensationeelste van het jaar gerekend wordt. De ZAAILANDER was er dan ook als de kippen bij om je als eerste hiervan kond te doen. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Arjen Visser.

Redactie: Anita Schrader, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000 exemplaren.

Druk: Hippo-Print.

Typewerk: Olympia.

Advertenties: Bij de redactie inleveren.

Inzaaiders: In de zaailander-bus

Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum bij de redactie inleveren

Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Alle rechten voorbehouden.

Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met dank aan: Theo van Egeraat, Gabriëlle Baron, Redmer Riemersma, Albert de Groot

Patent Pending

© 1980 by The Zaailander redactie

VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

Editie 4<<redactioneel>>Pagina 1 / 20
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron