6 juni 1980redactioneel2e Jaargang Nr. 5
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
  aktie fiets
  brieven
  column
  de vertrossing van de vara
  diploma uitreiking
  het geweld in aktua-tv
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  kantine baalcentrum
  kringlooppapier ja of nee
  leerlingenraad
  lekker dier
  ouders
  personeelsmutaties
  scholierenforum
22 augustus 1980
 

Adieu

Nu dan presenteren wij voor de allerlaatste keer: De ZAAILANDER-lees-in-show!!! Dat al onze speciale effecten ter uwer vermaak ons niet aardig in de slappe was hebben doen storten, mag even wonderbaarlijk als miraculeus worden genoemd, want wist jij, baby, dat we er het afgelopen jaar drieduizendvijfhonderdvijfenveertigguldenenzeventigcent doorheen hebben gedraaid?

Nee? Schaam je niet, na deze superieure ZAAILANDER van buitenaardse wereldklasse zul je hierover alles te weten zijn gekomen en verder hebben we je dan ook nog zaken als Herman Cesar en Arjen onder de neus gewreven, waardoor onze levensstandaard natuurlijk weer het een en ander wordt verhoogd.

Afijn, niet langer gedraald, lees die hap en denk nog eens aan ons,

de ball'n.

inhoud

r was eens een brugklascoördinator, annex-wiskundeleraar, waarvan niemand dacht dat hij ook maar een klein beetje literair aangelegd was. Hoezeer leed hij onder deze gedachten en hij wachtte vol smart op een kans om de wereld te laten zien dat hij wel degelijk een volbloed literator was. En, zijn geduld werd beloond, want wat wij vinden op pagina vier getuigd van voortreffelijk literair talent. En hij leefde sindsdien nog lang en gelukkig. lees verder...

Sinds kort begint het erop te lijken dat Herman Cesar één van onze best geslaagde columnisten aan het worden is. Het behoeft geen betoog dat zijn artikeltjes zwemmen in een gloed van waarheid en een afkeer van bedrog. Verder is het zo klinkklaar als een klontje dat Herman, zoals zijn vrienden hem noemen, een zeer scherp zakelijk inzicht heeft, wat hem dan ook geliefd in zijn omgeving maakt. OK, het artikeltje dat hij voor deze super-uitgave heeft gemaakt verenigt al zijn goede eigenschappen tot een ideaalbeeld van de moderne jeugd, en is daarom ook zo interessant om te lezen, men. lees verder...

De vertrossing van de vara

lees verder...

Ach, het is al weer voorbij, die mooie hoofdfuif. Op bepaalde punten scheen het niet zo'n succes geworden te zijn. Zo zouden er slechts weinig bezoekers zijn geweest. Om nu alle gissingen uit te sluiten en slechts pure zekerheid te hebben, besloot de ZAAILANDER over te gaan tot de publicatie van een foto van de zaal en de daarin gezeten mensenmenigte teneinde het precieze aantal aantal aanwezigen te kunnen berekenen. Zoek je zelf broeder! lees verder...


Tegelijk met het laatste nummer van de ZAAILANDER, ook de laatste aflevering van onze rubriek INZAAIDER. Ook ons zal het afscheid zwaar vallen en daarom dachten we er goed aan te doen, je deze keer op twee pagina's te vergasten. lees verder...

Het is altijd hetzelfde liedje met het kringloop- of recyclepapier; moet men het nu wel of niet gebruiken? Om van alle ellende en al het geëtter af te zijn gingen wij over tot de publicatie van een allesomvattend artikel, waarvoor wij onze collega's bij het blad Druk & Papier hebben ingeschakeld. Lees en oordeel zelf. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Redactie: Arjen Visser, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Marjo Ruiter, William Valkenburg.

Financieel: zaakgelastigde: HERMAN CESAR.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000 exemplaren.

Druk: Hippo-Print.

Typewerk: Olympia.

Advertenties: Bij de redactie aanbieden.

Inzaaiders: In de zaailander-bus

Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum inleveren

Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Daar dit de laatste ZAAILANDER is, is de tijd nu aangebroken om je aan te melden voor de nieuwe kernredactie. Arjen is altijd bereid tot een goed gesprek.

Alle rechten voorbehouden.

Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met dank aan: Theo van Egeraat, Gabriëlle Baron, Dhr Ooiman, Drs. J.C. Pijnacker, Druk en Papier, Peter & Martin, De automen.

Vormgeving: ROBAR ARVIS © studio's.

The ZAAILANDER was video-taped before live audience.

© 1980 by The Zaailander redactie

VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

Editie 2<<redactioneel>>Pagina 1 / 17
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron